HISTORIK ÖVER ÅSTORPS FOTOKLUBB

          1950-

 

 HÄR FÖLJER EN RESUMÉ ÖVER DESSA ÅR:

"FRÅN BÄCKAGÅRD TILL SVÄRDSLILJAN" - DE FÖRSTA 10 ÅREN.

Åstorps FK bildades den 29 sept 1950 på Bäckagård i Åstorp. Initiativtagare var Erik Jönsson.Närvarande på detta möte var Inga-Lisa Hedström,Ture Svensson,Nore Törnkvist,Erik Olofsson.Torsten Nilsson,Egon Celin och Erik Jönsson. Sven Desaix , som inbjudits från Helsingborg FK, informerade om en fotoklubbs arbete och syfte.Den första styrelsen hade följande utseende: Ordf. Erik J. Kassör Torsten N och sekr.Egon Celin. Medlemsavg. uppgick till 2 kr/kvartal! Man beslöt att börja tävla med sv/v bilder iformat 13 x 18, som snart ändrades till 18 x 24. Tävlingsavg. klubbades till 25 öre! Ett pris till vinnaren skulle insamlas på frivillighetens väg.Månadstävlingens förste vinnare blev Erik Jönsson med sin bild "Linjer" (13.5 p) Priset utgjordes av ett presentkort på 5 kr, skänkt av Hedströms Foto

.Första årsmötet hölls 10 j an. -51, men glest besökt trots annonsering i ortspressen för 10 kr.Ny styrelse valdes. Ny poängberäkning infördes.( 0-10 p), och förstepristagaren skulleerhålla 50 öre i pris. Samma år gjordes första utfärden, nämligen till N.Wram-Stenestad-Kågeröd. Under 1951 kom också den första gästande klubben, Påarps FK. Anslutning till RSF genomfördes.Toppen på resultatlistan under detta första hela verksamhetsår såg ut på dettavis

:l. Egon Celin 37,6 p ; 2. Inga-Lisa Hedström 37,4 p ; 3. Erik Olofsson 35,2 p. "Årets bild" vanns av Olle Olsson.Under l952 anslöt sig klubben till tävlingen mellan Höganäs, Helsingborg och Ängel­holm - vilket motsvarar vårt nuvarande Kretsfoto. Diskussion om jurymän förekom även då. Den först utsedde, Elghagen, fick ersättas av Örtenholm. Protokollen säger inte varför. Vidare ändrade man mötesdag från onsdag till tisdag, vilket ännu lever kvar.

Vid årsmötet 1953 fick klubben ny ordf, Egon Celin. Nu ändrades också kvartalsavgiften till 3 kr och minimiåldern för medlemskap till 15 år. P. g. a. "ekonomin" kostade det 1954 l kr för att få kallelsen hemsänd. Mer glädjande var det att AFK tog "rubb och stubb" vid årets kretstävling! 1955 infördes två tävlingsklasser, A och B, för att stimulera till nya medlemmar. Fler bilder till tävlingarna önskades och styrelsen föreslog att minska antalet tävlingar, men se det ville inte mötet. Elva stycken skulle det vara! I nov. beslöts att även börja tävla i färg (dia). Återigen utmärker sig AFK positivt vid "Kretsfototävlingen". Vandringspriset erövrades med platserna 2,3 och 7. Erik Olofsson tog l :a priset!

På årsmötet 1956 angavs den ekonomiska omsättningen till 1.369 kr och behållningen 311 kr. Året därpå trädde Gösta Paulsson in som ordf. I febr. startades en förstoringskurs under Egon Celin. Juli- och augusti-mötena byttes ut mot utfärder. 1958 utvecklades Årets Bild att även omfatta färgdia. Projektor inköptes. En utställning på Sparbanken och arrangerandet av "Kretsfoto" hann man också med detta år. De första tio åren karaktäriseras som igångsättandets och formsökandets tid - under knappa ekonomiska förhållanden.

60-TALET - "VÅGDALSPERIODEN"

I början av detta decennium får klubben ny lokal, på brandstationen. Guldplaketten(24p) gör entré i klubbens interna tävlingar, vid sidan av brons-och silverplakettema. Sextiotalet blev också utfärdernas period. Under -61 gjordes en bilddokumentation av Åstorp. Bilderna skänktes senare till kommunen och bör finnas på biblioteket. Klubbens anseende stärktes. 1962 arrangerade man Skånefoto på ett förtjänstfullt sätt. Något senare även Kretsfoto. Vid årsmötet -63 valdes Ingvar Månsson till ordf. Ett val som klubben måste ha varit nöjd med eftersom han stannade på posten till 1969, då Ronny Jönsson tog över klubban. Den nye ordf. introducerade "Ronnys färglåda", där medlemmarnas diabilder ingick i kvällens tävling och betygsattes. Programinslaget blev mycket uppskattat och fortsatte lång tid. Gösta Thrana blev den förste att erövra guldplaketten! Den andre Bengt Thomasson. Samarbetet med kommunen togs upp på allvar i samband med att man sökte kommunalt anslag. En tävling med kommunalt vandringspris och etappriser såg dagen. Skannes fri-idrottspris som stått i tio år delades nu ut och tillföll Ingvar Månsson. Verksamheten under 60-talet gick " i vågor" beträffande ekonomi, aktivitet och medlemstal.

70-TALET -" NYDANINGENS PERIOD".

Tore Andersson heter den nye ordf. i början av 1970. Han stannar dock inte längre än till -71, då Bengt Thomasson tar över. Ronny Jönsson och Henning Svensson mottager Riksför­bundets förtjänsttecken i silver. Under detta decennium tar Rune Lindström sin första guldplakett, medan Bengt och Gulli Thomasson tar sin andra guldplakett! En familj med ett dokumenterat fotokunnande.

Efter flera år flyttade klubben från Svärdsliljan till Föreningsbanken, där man kom att stanna till 1998. Damerna i klubben stod för kaffekokningen under många år. En värdefull och uppskattad insats.

Olika arrangemang och aktiviteter gjorde AFK mer känd än tidigare under 70-talet. Samarbetet med kommunen förstärktes till nytta och glädje för båda parter. Klubben stod för en årlig utställning med ett nytt motto varje år. Bilderna tillföll sedan klubben. I samband med klubbens 2 5-årsdag arrangerade man en utställning. En välkommen nyhet blev klubbtid­ningen, som nu började komma ut två ggr om året ända fram till mitten av 80-talet. Klubben medverkade vid utsmyckningen av lasarettet i Ängelholm och ordnade även en utställning i Norrvikens Trädgårdar som representant för Åstorps Kommun. Utfärderna fortsatte flitigt även under 70-talet. Skannes vandringspris utdelades igen efter tio års tid till John Gustavsson. Han fick också Förbundets förtjänsttecken i silver efter sitt uppdrag i styrelsen. Dessutom hade han skött klubbens album med tävlingsbilder och tidningsurklipp på ett synnerligen idogt sätt! Bildhäftet "Gamla Åstorpsbilder", som gavs ut under denna tid, togs emot med stort intresse och uppskattning av såväl kommuninvånare som utomstående.

1980-TALETs första uppgift blev arrangerandet av Skånefoto. Genomförandet gav både klubben och kommunen en fjäder i hatten. Ingen mindre än RSF;s förbundsordförande Göte Kreutz fanns på plats.

I oktober firades 30-årsjubileum på restaurang Georg ,(Folkets Hus). Arne Juhiin berättade och visade bilder från fågelön Runde. Erik Olofsson fick motta ljusstake och blommor för aktivt medverkande under 30 år! AFK medverkade i "Bildens Vecka" i Kvidinge Hem­bygdshall. Klubben ordnade en utställning med bilder i SE banken, som generöst nog stod för lokaler och omkostnader. Klubben medverkade även i Kommunens Årsbok så länge den utkom under decenniet.

Nu börjar ett försök med tävlingar i "Färg på papper" - en på hösten och en på våren. Under den l :a hälften av denna 10-årsperiod drog klubben igång ett fårgdiaprojekt med titeln "Skånes Kust". Resultatet blev ett vackert diaprogram med tal och musik. Den sv/v delen blev en omfattande utställning. Bilderna blev klubbens bidrag till Åstorpsfestivalen. Dags igen för klubben att köpa ny projektor. Under 1982 tog Staffan Jönsson hem Åstorps Kulturnämnds vandringspris för alltid. Klubben fick ett utrymme för mörkrum på Haganäs Bibliotek. Måndagsträffar blev ett faktum och snart var det dags att köpa en förstorings-apparat till mörkrummet.

På årsmötet -84 lämnar Bengt Thomasson ordförandeskapet och erhåller RSF:s förtjänst-tecken i silver samt diplom. Staffan Jönsson tar över. AFK smyckar ICA-affären OJ med 10st gamla åstorpsbilder. Ett nytt bildhäfte, nr 4, med mottot "Industri och hantverk" gavs ut. 1985 slog man ett slag för "färg på papper", med två introduktionskvällar i mörkrummet. Mörkrumscirklar och Kreativ-foto-cirklar startades. Klubben arrangerar ännu en gång Kretsfoto.

Under 1986 drogs medlemsbladet in. Många beklagade detta. Ett speciellt diplom för 15 års oavbrutet tävlingsdeltagande - i sv/v och dia - tilldelades Bengt Franzén. Denne valdes till ordf. vid årsmötet. Staffan Jönsson och Ingvar Månsson erövrar båda guldplaketten i sv/v. Programverksamheten under 80-talet (och senare även 90 -talet) omfattade program ev egna och andra klubbars medlemmar samt av yrkesfotografer. Till den senare kategorien hörde Pär Lundqvist, Lars Johansson, Erik Rydén, Bibi Hammar, m. fl.

I BÖRJAN AV 90-TALET tar Jukka Kaikkonen över ordförandeklubban efter Bengt Franzén som erhåller RSF:s förtjänsttecken i silver jämte diplom. Den 2 okt firades 40-årsjubileum på restaurang Bäckagård i Åstorp. Genom att slopa tävlingsavgiften hoppades man att fa in fler tävlingsbilder - i första hand sv/v. Färg på papper -tävling prövades, men fick läggas ner p. g. a. klent intresse. Klubben fick löfte att få använda Bjömeskolans fotolabb, men praktiska problem gjorde att klubben inte kunde utnyttja erbjudandet. Lokalproblemet fortsatte. Ett nytt grepp introducerades. En dia-film utlottades och "vinnaren" skulle ta bilder - en resa, ett skeende el. reportage - och sedan visa resultatet kommande månadsmöte. Satsningen dog efterhand ut tyvärr. Kanske skulle "fotografen" fått mer tid på sig och slippa tidspress. Verksamheten fortsatte, enligt många "på sparlåga", men sv/v-tävlingen skulle komma att få ett uppsving och antalet tävlande i dia stabiliserade sig kring talet tolv.

Inga och Gösta Paulsson slutar med kaffekokningen på klubben efter 15 ås tid - en mycket uppskattad och lovvärd insats. Nu infördes enjourlista som har fungerat oklanderligt. Medlemsantalet tenderade att sjunka. För att nå ut till fler fotointresserade startades ett sam­arbete med Studiefrämjandet, men det skulle ta ytterligare något år innan en ljusning kunde skönjas. Tillsammans med Studiefrämjandet och Kulturnämnden ordnades en bildutställning under en vecka på biblioteket. Tre kvällars diabildvisning ingick. Projektet slog väl ut.. Medlemsavg. höjdes till 100 kr. Arbetet med bildspel om Söderåsen började. Förrådet på Östergatan sades upp sedan kommunen lovat härbärgera våra bildskärmar. Klubben ordnade sitt första (interna) " Fotomaraton" ( s.k. fotomara). I den riksomfattande miljösatsningen "Agenda 21" inbjöd Studiefrämjandet till en fototävling i nv Skåne. AFK vann och kunde tillföra klubbkassan inte mindre än 5000 kr!! Många i klubben engagerade sig berömvärt - mest framgångsrik blev Ingvar Månsson. Diaserien om Söderåsen låg nu färdig och fick namnet "Upptäck Söderåsen". Programmet blev populärt hos föreningar både i och utanför Åstorp. 1996 tog Bo Aspelin över ordförande­skapet.

Klubben investerade i en kopieringsmaskin bl.a. för att smidigt få ut inbjudningarna till månadsmötema. Skånefoto - 97 arrangerades tillsammans med Fk Pärlan, Hbg. Under våren -98 sades klubben plötsligt upp från lokalen på Föreningsbanken i samband med ombyggnad och banksammanslagning. AFK blev husvill. Fr.o.m. andra höstmötet återfanns klubben på Vidåsens cafeteria. Fotomaror började anordnas och utbytet med Höganäs FK och senare även Örkelljunga FK blev mycket populärt. De nya medlemmarna visade framföttema, inte minst på damsidan! Saknaden av en egen lokal med mörkrum gör sig alltmer påmind. Kommunen har lovat medverka då pengar och lokaliteter finns tillgängliga. Åstorps FK av­vaktar och fortsätter sin verksamhet förhoppningsfullt. I sammanhangen ovan har vi mött namnen Ingvar Månsson, Gulli och Bengt Thomasson och Gösta Paulsson. Att dessa har återfunnits i toppen av resultatlistorna de senare årgångarna är ingen överraskning. Äras dem som äras bör - men hit hör också namn som Bertil Andersson och Sven L. Johansson, lika självklart. Det är dock lika viktigt att framhålla betydelsen av dem som inte lyst lika klart i tävlingsresultaten, för att inte nämna dem som innehaft "praktiska funktioner"- nyckelhämtare, bildinsamlare, bilduppsåttare, historieskrivare, kaffekokare o. d. Utan dessa har inte klubben fungerat! Alla är säkert överens om att klubben gett sina medlemmar stort utbyte, mycken glädje och gemenskap under åren. Låt oss hoppas att framtiden i Åstorps FK blir minst lika positiv.

                                                                                                              TILLBAKA

                                                                  Copyright © 2005- Åstorps fotoklubb